...

...

...

...

 

 

 

Aan de Avondvierdaagse deelnemende scholen zijn onder andere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Organisatie van de Avondvierdaagse van Oostzaan werkt als PRC onder de auspiciën van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

 

 

 

 Op deze pagina vindt u het reglement, de voorwaarden  met betrekking tot de deelname aan de Avondvierdaagse van Oostzaan en omstreken en de bepalingen van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

 

 

Reglment Avondvierdaagse Oostzaan:

 • De Avondvierdaagse Oostzaan wordt georganiseerd door de organisatie Avondvierdaagse Oostzaan, onder auspiciën van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

 • De Avondvierdaagse Oostzaan is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

 • De inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

 • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 • De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het aanmelden bij één van de medewerker(s) van de organisatie en na het verkrijgen van toestemming van de organisatie.

 • Deelnemers van de Avondvierdaagse Oostzaan worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

 • Het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de organisatie. Toestemming kan worden verleend indien de noodzaak voor het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen voortvloeit uit een lichamelijke handicap van de deelnemer.

 • De organisatie kan bij deelname in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden voortvloeiend uit het gebruik van deze vervoer- en/of hulpmiddelen.

 • Elektronisch of motorisch aangedreven vervoermiddelen zijn nimmer toegestaan.

 • Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

 • Het meenemen van honden tijdens de Avondvierdaagse Oostzaan is toegestaan, mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor andere deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname.

 • De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

 • Tijdens de Avondvierdaagse Oostzaan is het deelnemers niet toegestaan om: o te snelwandelen of te hardlopen; o zich aanstootgevend te gedragen of te kleden; o luid spelende radio’s of andere geluidsdragers met zich mee te voeren; o vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten; o afval langs de route te deponeren; o zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden o alcohol en/of drugs te gebruiken.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, toezichthouders van het Twiske en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Avondvierdaagse Oostzaan onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer en/of groepsbegeleider zich af te melden bij één van de medewerker(s) van de organisatie bij de finish.

 • Deelnemers die niet zijn afgemeld bij de finish, worden geacht te zijn uitgevallen.

 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 • Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Avondvierdaagse Oostzaan zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

 • De organisatie Avondvierdaagse Oostzaan is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen tijdens Avondvierdaagse Oostzaan.

 • De organisatie Avondvierdaagse Oostzaan aanvaard op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of - plaatsen te wijzigen of de Avondvierdaagse Oostzaan geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 • De Organisatie van de avondvierdaagse Oostzaan verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Organisatie van de avondvierdaagse Oostzaan kan bij inschrijving voor deelname aan, de onder auspiciën van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB), georganiseerde Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De Organisatie van de avondvierdaagse Oostzaan gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering, het mogelijk maken van de automatische incasso van het inschrijfgeld, communicatie naar de deelnemers, en deelt deze gegevens, behoudens met de SGWB, niet met derden. De Organisatie van de avondvierdaagse Oostzaan draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd en niet langer bewaard blijft als noodzakelijk.
 • Met het inschrijven voor de Avondvierdaagse Oostzaan verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 • De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website www.avondvierdaagse-oostzaan.nl ter inzage is en tijdens de wandeldagen verkrijgbaar is bij de organisatie van de Avondvierdaagse Oostzaan.

 

Bepalingen Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB)

 

ORGANISATIE
Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna: PRC) in haar woonplaats de Avondvierdaagse.                                                                                                                                                                

PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE

De PRC’s organiseren de Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum, genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van de betreffende PRC.

 

DEELNAME

Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder. 

 

AFSTANDEN / MINIMUM LEEFTIJDEN

Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:

 • bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname:
  • deelnemer(ster) wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar. 
 • bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname:
  • deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatiejaar.
 • bij de organisatie van 4 x 15 km. is de minimum leeftijd van deelname:
  • deelnemer(ster) wordt of is geworden 15 jaar in het organisatie jaar.
 • Voor deelnemers die in het organisatie jaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep 3 en 4) zijn of worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden:
  • onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s)
  • deelname in groepsverband onder leiding van leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is.

U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening houden met de minimumleeftijd.

De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

 

INSCHRIJFGELD

 • Het inschrijfgeld bedraagt tot en met de laatste in dit boekje (zie punt 2) aangegeven (plaatselijke) inschrijfdatum € 6,00 voor iedere deelnemer/neemster.
 • Terugbetaling van inschrijfgeld vindt, om organisatorische redenen, niet plaats. Groepen worden verzocht bij voorkeur door bankoverschrijving het inschrijfgeld te betalen en anders met bankbiljetten.
 • Mocht er worden ingeschreven na de door de PRC gestelde datum is het bedrag van deelname € 8,00.

 

WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING
De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als volgt te geschieden: individuele deelnemer:

 • de deelnemer meldt zich voor inschrijving in de plaats waar zij aan de Avondvierdaagse wenst deel te nemen bij het daarvoor gesteld(e) inschrijfadres;
 • bij de inschrijving dient ingeleverd te worden het “inschrijfformulier voor één persoon’’ Dit formulier is te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres/op de inschrijfplaats.
 1. voor groepen:
 • de groepsleid(st)ers meldt zich voor inschrijving in de plaats, waar de groep aan de Avondvierdaagse wenst deel te nemen, bij het daarvoor gesteld(e) inschrijfadres;
 • bij de inschrijving dient het volledig ingevulde “inschrijvingsformulier voor een groep” ingeleverd te worden.
 • de inschrijfformulieren mogen fotokopieën zijn. Genoemd inschrijfformulier is, indien niet of niet in voldoende mate bijgevoegd, te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres.

       Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid om u digitaal te kunnen inschrijven, mocht de betreffende PRC hiervan gebruik maken. 

 

INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN      
Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats waar de Avondvierdaagse wordt gehouden. 

 

SLUITING VAN INSCHRIJVING

Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving gesloten.

Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de Avondvierdaagse nog schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde inlichtingenadres van de betreffende PRC.

 

PERSOONLIJKE HERINNERING
Deelnemers(sters) die de Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt. 

 

CONTROLEKAARTEN

 • De individuele deelnemers(sters) alsmede de leid(sters) van de groepen, ontvangen per wandelavond een controlekaart.
 • Aan het einde van iedere wandelavond wordt de dag controlekaart ingeleverd c.q. gewaarmerkt.
 • De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of het aantal aangegeven deelnemers op de controlekaart overeenkomt met het werkelijke aantal deelnemers van zijn/ haar groep.
 • Een eventueel verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.

 

VERPLICHT IS

 • Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC, controleurs, verkeersregelaars en politie.
 • Deelnemers van de Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde van de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.

 

VERBODEN IS

 • Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen).
 • Met meer dan drie personen, leid(st) er inbegrepen, naast elkaar te lopen.
 • Het dragen van kleding, insignes en (mede)voeren van vlaggen en vaandels, enz. welke uitdrukkelijk dienen ter propagering van een bepaald godsdienstig en/of staatkundig streven.
 • Het gebruik maken van muziekinstrumenten, behoudens voor militaire detachementen c.q. met toestemming van de PRC.
 • het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare radiotoestellen, etc.

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
ledere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.

 

PERSOONSGEGEVENS

De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor  deelname  aan de Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

 

SLOTBEPALING
In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.


Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond

Goedgekeurd SGWB-Protec no. Tz avd 2019-01

 

 

 

 

De Avondvierdaagse van Oostzaan en omstreken wordt mede mogelijk gemaakt door: